หน้าแรก


 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านลาน.....รายละเอียด   


 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า.....รายละเอียด   


 ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลบ้านลาน.....รายละเอียด   


 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ประจำปีงบประมาณ 2559 .....รายละเอียด


 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น).....รายละเอียด   


 ประชาสัมพันธ์ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลหินตั้ง จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ 


 ประชาสัมพันธ์ รายงานการพัฒนาตำบลหินตั้ง จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่.....รายละเอียด   


 ประชาสัมพันธ์ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลหินตั้ง จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ .....รายละเอียด   


  ประชาสัมพันธ์ เอกสารถอดบทเรียน หมู่บ้านต้นแบบเพื่อการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต ประจำปี 2559 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ .....รายละเอียด   


 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ประจำปีงบประมาณ 2558 .....รายละเอียด   


 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 หน้าที่ 1  หน้าที่ 2  


 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 .....รายละเอียด 


  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ


  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2558 .....รายละเอียด 


  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 วัันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ วัดมัชฌิมวิทยาราม ตำบลบ้านลาน ชมการออกร้าน จับสลาก ประกวดขบวนแห่-ผาแดงนางไอ่ จากหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง .....รายละเอียด 


 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2546 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน และเชิญชมการประกวดนางนพมาศจาก 16 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านลาน และร่วมประกวดกระทงสวยงาม ...รายละเอียด 


    ขอเชิญพี่น้องผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านที่ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ....รายละเอียด  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านลาน โทรศัพท์ 043-454464


 

 

Visitors: 32,847