หน้าแรก

 

    ประชาสัมพันธ์ : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เริ่ม วีนที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)  

                              

 


 

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ “แสง สี แห่งสายน้ำ มหกรรรมลอยกระทง” ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน 

องค์การบริหารบ้านลานจัดกิจกรรมการประกวดดังนี้
-ประกวดนางนพมาศ รายละเอียด
-ประกวดกระทงสวยงานและสร้างสรรค์ รายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๔๕๔๔๖๔ , ๐๘๐-๙๔๔๖๐๖๑ , ๐๘๓-๓๕๕๔๐๗๑ , ๐๘๔-๑๕๘๘๒๙๖

 

 


 

  ประกาศ  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฉุกเฉิน (อัคคีภัย) รายละเอียด  

                                                            

         


  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ


  ขอเชิญพี่น้องผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านที่ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ....รายละเอียด  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านลาน โทรศัพท์ 043-454464


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มี 2 ช่องทางตาม รายละเอียด    นี้

 


 

 ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อขยะกับธนาคารขยะและฌาปนกิจตำบล รายละเอียด

  
 

Visitors: 49,683