หน้าแรก

  

  เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2564 คลิกลงนามถวายพระพร

 


 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกที่นี่


 

  ประกาศ:รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
       


 

 ประกาศ : เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด  

 


 

 

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

               รายละเอีย  รายละเอียดเพิ่มเติม


 

   ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ตาม รายละเอียด 


   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน รายละเอียด


 

  ประกาศ : ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบปิคอัพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

 


 

  ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด

 


 

  ประกาศ : ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด

 


 

  ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟังท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕๔๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-biddimg) รายละเอียด

 


 

  ประกาศ :  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด

 


  

   ประกาศ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช่าซ้อมไฟฟ้า แบบปิคอัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียด 

 


 

  ประกาศ :  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาษ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียด 

 


 

  ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุกกระเช่าซ้อมไฟฟ้า แบบปิคอัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาษ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียด 

 


      ประชาสัมพันธ์ : การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) รายละเอียด      


   

  ประกาศ : เรื่อง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 รายละเอียด


 

  ประกาศ : เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อนสร้างซ่อแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายกุดเชือก หมู่ที่ 10,11 บ้านหินลาด ตำบลบ้านลาน รายละเอียด


 

  ประกาศ : แผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 รายละเอียด  

 


 

  ประชาสัมพันธ์ :  เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10,11 บ้านหินลาด ตำบลบ้านลานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด 
         
         


 

 ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นใบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔  รายละเอียด 


   จดหมายข่าว : เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียด  


   ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ รายละเอียด   


     ประสัมพันธ์ >>> ขอเชิญร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองเพื่อยกระดับในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างยิ่งขึ้น    รายละเอียด 


  ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียด 

 


         ประชาสัมพันธ์>>>>>  สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ รายละเอียด 


 

 ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 รายละเอียด  รายละเอียด    

 


      ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง รายละเอียด

           


     ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียด

             


 

  ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน รายละเอียด   


 ขอเชิญร่วม โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ครบรอบ 1 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563             รายละเอียด


                                                                                

  ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบนนทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบนนทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ :  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ๑๕๔๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านลาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราเมตรและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมธ์การเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ประจำปี 2563  รายละเอียด  

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน  รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน(ลำห้วยหญ่าคา) บ้านกุดเชือก หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านลานกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน(ลำห้วยกุดเชือกน้อย) บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านลานกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด  

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน(ลำห้วยวังขอนแดง) บ้านหนองค้อ หมู้ที่ 13 ขนาดผิวถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร พร้อยป้ายโครงการฯรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (ลำห้วยกุดเชือกน้อย) บ้านวังแสง หมู่ ๑๕  รายละเอียด   


 

   ประชาสัมพันธ์ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (ลำห้วยขอนแดง) บ้านหนองค้อ หมู่ ๑๓ 

                               รายละเอียด   

 


 

    ประชาสัมพันธ์ : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เริ่ม วีนที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)  

                              

 


 

  ประกาศ  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฉุกเฉิน (อัคคีภัย) รายละเอียด  

                                                            

         


  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ


  ขอเชิญพี่น้องผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านที่ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ....รายละเอียด  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านลาน โทรศัพท์ 043-454464


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มี 2 ช่องทางตาม รายละเอียด    นี้

 


 

 ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อขยะกับธนาคารขยะและฌาปนกิจตำบล รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 รายละเอียด  


 


    >>> ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถสแกน QR Code  หรือ สอบถามข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามรายละเอียดนี้ 

 

Visitors: 77,152