หน้าแรก

 

 

  ประชาสัมพัธ์ ขอเชิญร่วมงานวันลอยกะทง ประจำปี พ.ศ.2561 

         >>> หลักเกณฑ์การประกวด รายละเอียด   ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านลาน.....รายละเอียด   


 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า.....รายละเอียด   


 ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลบ้านลาน.....รายละเอียด    


  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ


  ขอเชิญพี่น้องผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านที่ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ....รายละเอียด  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านลาน โทรศัพท์ 043-454464


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มี 2 ช่องทางตาม รายละเอียด    นี้

 

 

  

Visitors: 42,024