หน้าแรก

 

 

     ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง รายละเอียด

           


 

 

          ประชาสัมพันธ์ >>>การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

  ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบนนทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบนนทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ :  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ๑๕๔๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านลาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราเมตรและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.  จำนวน  ๑ อัตรา  รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมธ์การเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ประจำปี 2563  รายละเอียด  

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน  รายละเอียด   

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน(ลำห้วยหญ่าคา) บ้านกุดเชือก หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านลานกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน(ลำห้วยกุดเชือกน้อย) บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านลานกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด  

 


 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน(ลำห้วยวังขอนแดง) บ้านหนองค้อ หมู้ที่ 13 ขนาดผิวถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร พร้อยป้ายโครงการฯรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด   

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (ลำห้วยกุดเชือกน้อย) บ้านวังแสง หมู่ ๑๕ 

                               รายละเอียด   

 

 


 

   ประชาสัมพันธ์ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (ลำห้วยขอนแดง) บ้านหนองค้อ หมู่ ๑๓ 

                               รายละเอียด   

 


 

    ประชาสัมพันธ์ : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เริ่ม วีนที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)  

                              

 

 


 

  ประกาศ  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฉุกเฉิน (อัคคีภัย) รายละเอียด  

                                                            

         


  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ


  ขอเชิญพี่น้องผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านที่ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ....รายละเอียด  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านลาน โทรศัพท์ 043-454464


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มี 2 ช่องทางตาม รายละเอียด    นี้

 


 

 ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อขยะกับธนาคารขยะและฌาปนกิจตำบล รายละเอียด

  
 

Visitors: 54,744