งานกิจการสภา อบต.บ้านลาน

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน     สำหรับผู้สนใจการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ลงวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

 

                                                                                  งานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ

                                                                                        ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน

Visitors: 51,700