หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศและกระทงสวยงาม ประจำปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ  และกระทงสวยงาม

โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน  อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

 

1.  การประกวดนางนพมาศ

                2.1  คุณสมบัติ

                                1.1  เพศหญิง  อายุระหว่าง  15 – 25  ปี

                                1.2  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านลาน

                2.2  หลักฐานการสมัคร / หลักเกณฑ์            

                                1.1  สำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                                1.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  1  แผ่น

                                1.3  ผู้สมัครต้องจัดเตรียมกระทงเพื่อถือเข้าประกวด  จำนวน  1  อัน  (ในวันประกวด)

                2.3  รางวัล                                                                                           

                                -   รางวัลที่  1                                                                                       จำนวน        6,000   บาท

                                -   รางวัลที่  2                                                                                       จำนวน        5,000   บาท

                                -  รางวัลที่  3                                                                                        จำนวน        4,000   บาท

                                -  รางวัลขวัญใจประชาชนชาวตำบลบ้านลาน                              จำนวน        5,000   บาท

                                -  รางวัลชมเชย   รางวัล  ๆ  ละ  1,500  บาท                             

3.  การประกวดกระทงสวยงาม

                3.1  หลักเกณฑ์

                                1.1  ฐานกระทง    เส้นผ่านศูนย์กลาง   กว้าง  60  เซนติเมตร  ขึ้นไป

                                1.2 ความสูง ของ ตัวกระทง ไม่จำกัด

                                1.3  หน่วยงาน  องค์กร  นิติบุคคล  หมู่บ้าน  หรือ  บุคคล  สามารถส่งเข้าประกวดได้

                หมายเหตุ  1.  กระทงที่มีขนาดความกว้างของฐานน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน

                3.2  รางวัลกระทง                                                                                                              

                                -  รางวัลที่  1                                                                                        จำนวน       3,000   บาท

                                -  รางวัลที่  2                                                                                        จำนวน       2,500   บาท

                                -  รางวัลที่  3                                                                                        จำนวน      2,000   บาท

                                 - รางวัลชมเชย                                                                                                        700  บาท 

วันเวลาที่รับสมัคร 

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ไปจนถึงวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (ในวันเวลาราชการ)  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

Visitors: 50,407