การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนร่วมวางแผน
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

 

Visitors: 73,448