โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

 
  เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2564 นายเสวก ลารังสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 คือ เด็กปฐมวัยนักเรียน และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านลาน เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลบ้านลาน ตัวแทนจาก ศพด.ตำบลบ้านลาน กำนันตำบลบ้านลาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก.อบต.บ้านลาน่่ และประธาน อสม.เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ให้กลุ่มเป้าหมาย และมี ผอ.รพ.สต.บ้านสร้างแป้น ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ      ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านลาน


Visitors: 73,448