การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ประจำปีงบประมาณ 2564
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
4..ส่วนงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
5. วันที่จัด : วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
6. สถานที่จัด : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

Visitors: 73,447