บทความที่น่าสนใจ


 • 15989.jpg
  เสียภาษีตามกำหนด ท่านจะหมดความกังวล อบต.จะคืนท่านอีกหน ในรูปผลของการพัฒนา

 • 000571296749968.jpg
  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส...

 • cartoon128.jpg
    การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลงอาคาร     เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลงอาคาร ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1)  โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน สำเนาทะเบียนบ้าน...

 • pics_topic_702.png
  ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศบาลฯ ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ...
Visitors: 46,277