บทความที่น่าสนใจ


  • 01.jpg
    เสียภาษีตามกำหนด ท่านจะหมดความกังวล อบต.จะคืนท่านอีกหน ในรูปผลของการพัฒนา

  • 000571296749968.jpg
    ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส...

  • cartoon128.jpg
      การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลงอาคาร     เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลงอาคาร ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1)  โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน สำเนาทะเบียนบ้าน...
Visitors: 41,119