สมาชิกสภา อบต.

 

                                                                                             
                  นายเกรียงศักดิ์   โสมา
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
      
             นางเกสอน   สมีนาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             นางเบญญาภา   โสเขียว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                  
นายไกล   พืชผักหวาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
  นางเกสอน  สมีนาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสวัสดิ์   นามจำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสมศักดิ์   แถวนาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
       
        
นายรังสรรค์   สมีนาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสมดี   สุจริต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางน้อย   ชะนะเกตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 นายอภิชัย   กองค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
       
       
 นายบุญช่วย   ใสเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายสุวรรณ์   ไสทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายจาตุรงค์   นวลจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 นายบุญเลิศ  วรบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
       
       
นายอดิศักดิ์  ไสวงาม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางพิษณุ  นามสนธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 นายเฉลิมบูรณ์   นามคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 นายสัจจา   จำนงค์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
       
         
นายสมร   ใสบาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายวีระชาติ   อันพันลัม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
นายสุวิทย์   สิงห์มี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นางละมูล    สุดสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
       
       
 นางเสาวณี   ประสิทธิ์นอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายเกรียงศักดิ์   โสมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

นางสาวบังอร   นารินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

 นายสมาน   จ่าบาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
       
       
 นางกาญจนสุดา  นาที
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นางทองเบ็ญ   จ่าบาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 นายน้อย  ทบแป
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายประสิทธิ์   ศรีจัันดา
สมาชิกสภา อบต. หมุ่ที่ 14
       
       
  นายเสน่ห์   ปุราถาเนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายธีระวุฒิ   รบไพรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
นายสำพรรณ   วรรณสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
นายทวีศักดิ์   ชมเชยรัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
       
       
       
Visitors: 51,653