กองคลัง

 

         
     นางไพรัตน์  วงศ์อินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
         
               

น.ส.บังอร   บุเกตุ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นายคมเดช  อิฐไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน รก.
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 น.ส.สุวิมล   ขุลีทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

         
 

      นางสาวเดือนเพ็ญ   สมีแจ้ง
          ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

               นางสาวณัฐจารี  พรมนอก
           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
                นางสาวพรรัตน์   ขุ่มด้วง
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
         
         
   

นางสาวฐิติมา  วงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

         
         
Visitors: 51,757