สำนักงานปลัด

            

 

  

 

     
                                       

นายจิรัฐกานต์  แสงสารวัตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

                        
             


 

                                                          
                    
 นางวริศรา  ปัจจวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  

 นางสาวสุกัญญารัตน์  มาลัยไธสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   นายสมชาย  แซ่ฉั่ว
นิติกรชำนาญการ
   นายประจวบ  ขุ่มด้วง
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ  
                                                        
  
               
นายคงเดช อิฐไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  นางสาวสุธาสินี  เชิดโกทา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
  นางลักขณา ลาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  นายวรจักร  วิทย์ตะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
   
   
   
นายวิชิต  ใสจูง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  นายไวพจน์   สุดจริง
นักการภารโรง
 

นายอำนาจเจริญชัย   แถวนาดี
พนักงานขับรถยนต์

 
 นายชนะศึก ใสหล้า 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
             
 
   
       
 นายวิระ  พืชผักหวาน
พนักงานขับรถจัดเก็บขยะ 
  นายรัศมี   พืชผักหวาน
พนักงานเก็บขยะ
  นายดุสิต พืชผักหวาน
พนักงานเก็บขยะ
  นายอธิปป์นภันต์ เขียนคำสี
คนงานทั่วไป
             
     

 

 

 

     

นายชาติชาย   คงแดงดี  

พนักงานเก็บขยะ

  นายสมพงษ์    วรรณพฤกษ์
พนักงานเก็บขยะ 
  นายนายสาคร   นารินทร์  
พนักงานเก็บขะ 
  นางเกษร  ไสทอง
แม่บ้าน 

 

           
              
              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 51,757