กองการศึกษา

 

 

                                                                               

                                                                                      นางกาญจนา     โสเขียว
                                                                     
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
                                                                                    ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

  

        

      

 

 

       นางสาวสุกัญญารัตน์  มาลัยไธสงค์
         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

                    

    

                 นางซิกม่วย   ถิ่นไผ่งาม
                         ครู ค.ศ.1

 

 

          นางสาวพัชรินทร์  โฮชิน
                   ครู ค.ศ.1

 

    

 

     

     

 

              นางพรธิภา   เหล่าคำ
                      ผู้ดูแลเด็ก

 

                นายสุวรรณ   โพธิ์ขี
                        ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

Visitors: 51,699