กองช่าง

                                 
นายธนวัฒน์  เผ่าบ้านฝาง
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
       
                           
นายวรรรบ  ไสยกิจ
นายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจำ)
  นายธนวัฒน์  เผ่าบ้านฝาง
นายช่างโยธาชำนางานงาน
 
       
       
นายหล้า  ทิทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นางสาวนิภาพร   ขุ่มด้วง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
       
Visitors: 51,756