โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

         

   กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครในการรับลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 

ซึ่งสามารถสอบถาม  โดยการแสกน QR Code                  หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 026516534 และ 022555850-7 ต่อ 147 

 

 

 

Visitors: 77,168