วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

การบริหารจัดการที่ดี กีฬาเด่น เน้นวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมน  การค้า  และการลงทุน  การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อให้การบริหารงานและการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้
  4. พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ ระบบการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน

           และมีประสิทธิภาพ

  1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาการแผนใหม่ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น
  3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน

               

Visitors: 77,169