นโยบายผู้บริหาร คำแถลงนโยบาย นายเสวก ลารังสิต นายกอบต.บ้านลาน

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับรองให้ กระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 19เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช 2552 นั้น บัดนี้ ในฐานะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมร่วมกันของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เพื่อให้ ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่มุ่งมั่น   ที่จะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยรวม     เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลบ้านลานทุกคน

นโยบายของกระผมนั้นจะได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาตำบลที่ได้กำหนดไว้  มีดังต่อไปนี้

1   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 

1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรอบรู้  และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3  เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง  มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่น  ด้านมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม

1.4  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป

1.5  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข     การป้องกันและควบคุมโรค   การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

1.7  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา  กติกาสังคม  และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

1.8   พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  แหล่งในการศึกษา  ค้นคว้าและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

2  การแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1  เสริมสร้างขีดความสามรถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง

2.2  เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

2.3  สงเคราะห์  และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต

2.4  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

3   การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
3.1 การจัดทำผังเมือง  

3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

3.3  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

3.4  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้า  และการลงทุน

4.1 พัฒนา  และส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต  การออกแบบ  บรรจุภัณฑ์  และการตลาด

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน

4.3 พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจรและส่งเสริมกลไกการตลาดสินค้าเกษตร

4.4  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข้งและแข่งขันได้

4.5  ส่งเสริม  และสนับสนุนการค้า  และการลงทุน

5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์  พัฒนา  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้อยู่อย่างยั่งยืน

5.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟูที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความสมบูรณ์

5.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ

5.4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

5.5  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

5.6  อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

6  การพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1 ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

6.2 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการด้านการท้องเที่ยวในท้องถิ่น

6.4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  ทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย

7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

7.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต  เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

7.2  พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล

7.4  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

7.6   เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

                            แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

1.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ด้านสังคมสงเคราะห์

3.  ด้านสาธารณสุข

4.  ด้านกีฬาและนันทนาการ 

5.  ด้านการศึกษา

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  ด้านอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา และงานรัฐพิธี

8.  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

9.  ด้านข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม

10. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

                                                    *****************************

Visitors: 77,151