สมาชิกสภา อบต.

 

                                                                                             
                  นายเกรียงศักดิ์   โสมา
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  062-1644750
 
  
 
             นางเกสอน   สมีนาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             087-9452043
             นายสมชาย  สันทิตย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             086 - 2300262

 

                   
นายไกล   พืชผักหวาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
093-4651765
  นางเกสอน  สมีนาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
083-9452043

นายสมศักดิ์   แถวนาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
087-8651350
       
        
นายรังสรรค์   สมีนาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
080-1809586

นายสมดี   สุจริต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
088-0583861
นางน้อย   ชะนะเกตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
084-9526680 
 นายอภิชัย   กองค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
080-1970663
       
 
   
 นายบุญช่วย   ใสเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
086-2376158

นายจาตุรงค์   นวลจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
080-4033752 
 นายบุญเลิศ  วรบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
080-4129550
       
       

นางพิษณุ  นามสนธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
084-9463352
 นายเฉลิมบูรณ์   นามคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
085-6461772
 นายสัจจา   จำนงค์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
087-9477326
       
         
นายสมร   ใสบาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
089-2139130
นายวีระชาติ   อันพันลัม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
087-4837453 
นายสุวิทย์   สิงห์มี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
088-3316023
นางละมูล    สุดสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
082-7422340
       
       
 นางเสาวณี   ประสิทธิ์นอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
089-0435850
นายเกรียงศักดิ์   โสมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
062-1644750

นางสาวบังอร   นารินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
087-9497812

 นายสมาน   จ่าบาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
087-8597807
       
       
 นางกาญจนสุดา  นาที
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
089-4209469
นางทองเบ็ญ   จ่าบาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
093-0577430
 นายน้อย  ทบแป
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
087-2261754
นายประสิทธิ์   ศรีจัันดา
สมาชิกสภา อบต. หมุ่ที่ 14
082-1477977
       
       
  นายเสน่ห์   ปุราถาเนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
087-4307543
นายธีระวุฒิ   รบไพรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
085-2742526
นายสำพรรณ   วรรณสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
094-2562770
นายทวีศักดิ์   ชมเชยรัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
085-9241167
       
       
       
Visitors: 77,165