การขออนุญาตปลูกสร้าง

 

การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลงอาคาร
 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลงอาคาร

 1. ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1)  โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า
 3. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง  จำนวน  2  ชุด  โดยให้เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า
 5. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (ในกรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น)
 6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมอากร  30  บาท  (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 8. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 9. รายการคำนวณ  1  ชุด
 10. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  (กรณีเข้าข่ายต้องควบคุมตามกฎกระทรวง )
 11. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 12. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดิน  (กรณีสร้างชิดแนวเขตที่ดิน)
 13. แบบแปลนรูปแบบต่าง ๆ  และผังบริเวณไม่เกิน  จำนวน  3  ชุด
 14. วิศวกรผู้คำนวณให้ลงลายมือชื่อหรือสำนักงานและที่อยู่ลงในแบบแปลนแผนผังทุกแผ่น

หมายเหตุ       ในกรณีผู้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในนามห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้ประทับตรา ห้างหรือบริษัทด้วย  และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน  6  เดือนได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาตถูกต้องแล้ว  

Visitors: 77,168