โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 อบต.บ้านลานจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม อบต.บ้านบ้าน และศึกษาดูงานเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้เป็นอนาคตของชาติต่อไป
Visitors: 71,910